Privacyverklaring en disclaimer Jebber

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt dat voor iedere verwerking van persoonsgegevens een grondslag moet bestaan. De zes grondslagen zijn kort gezegd de volgende:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor een taak van algemeen belang of voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de organisatie die de gegevens verwerkt, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen;
 • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Van bezoekers van de website en van gebruikers van het huurdersportaal worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. Jebber spant zich zoveel mogelijk in om aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te voldoen. De persoonsgegevens – zo min mogelijk – worden zorgvuldig en beveiligd verwerkt. Jebber gebruikt de persoonsgegevens:

 • Ter uitvoering van de huurovereenkomst (de verhuur, de betaling, inkomenstoetsing ‘Passend toewijzen’, het gebruik van het huurdersportaal en het onderhoud (dagelijks en planmatig) van de woning en woonomgeving e.d.) verzamelt Jebber de volgende persoonsgegevens bij aanvang van de huurovereenkomst: naam, adres, geboortedatum- en plaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, gegevens van medehuurder en medebewoner en inkomens- en betalingsgegevens (zoals bankrekeningnummer en betalingsverloop).
  Deze gegevens worden verzameld uit de door (kandidaat-)huurder aan verhuurder geleverde bewijsstukken.
  Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derde partijen als dat noodzakelijk is om “ons werk te kunnen doen” en/of het werk is uitbesteed aan derden ten behoeve van de bedrijfsvoering; bijv. de uitvoering van de (financiële) administratie, de uitvoering van dagelijks en planmatig onderhoud aan de meldkamer, een aannemer en haar onderaannemer(s) e.d.
 • Ter beantwoording van een vraag/opmerking die via het contactformulier op de website is ingestuurd; de persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Ter toezending van het actuele woningaanbod per mail nadat de bezoeker zich daarvoor vrijwillig heeft aangemeld door het invullen van een formulier. In elke mailing wordt een afmeldmogelijkheid geboden.

Jebber neemt beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werkzaamheden, hebben toegang tot de persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Rechten van betrokkenen

Elke betrokkene heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en het recht van verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Verzoeken kunnen via e-mail (info(at)www.jebber.nl) worden ingediend bij Jebber. Het verzoek met motivatie moet door de indiener worden ondertekend en een kopie van een wettelijk aanvaard identiteitsbewijs moet worden bijgevoegd (dit bewijs dient alleen ter identificatie en wordt daarna direct na controle vernietigd). Als de huurder niet handelingsbevoegd is, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Een verzoek wordt in beginsel door Jebber binnen vier weken beantwoord. Mocht de beantwoording van het verzoek onverhoopt meer tijd vergen, dan zal Jebber de verzoeker daarover informeren.
De navolgende gegevens worden in ieder geval niet door Jebber overlegd aan betrokkenen:

 • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik.
 • Persoonsgegevens van derden (bijvoorbeeld in geval van een klacht worden de gegevens van degene die de klacht heeft ingediend niet overlegd).
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van artikel 41 Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wettelijke bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de door de wet toegestane bewaartermijnen. Daarna worden persoonsgegevens vernietigd. In sommige gevallen worden gegevens geanonimiseerd bewaard, bijv. ten behoeve van onderzoek en/of statistieken.

Cameratoezicht en toegangsregistratie parkeervoorzieningen

Voor toezicht, bevordering van het gevoel van veiligheid, tegengaan van overlast en overtredingen, ter bescherming van eigendommen en de preventieve werking die van de camera’s uit gaat in de diverse woongebouwen met gemeenschappelijke (buiten)ruimten op diverse plekken zichtbare en niet-zichtbare camera’s aangebracht. Beeldmateriaal wordt aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die hieraan ten grondslag ligt, dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering. Het “Protocol cameratoezicht” beschrijft de praktische uitvoering van het cameratoezicht.
Bij een aantal woongebouwen wordt gebruikt gemaakt van camera’s en handzenders ten behoeve van de elektronische toegangsregistratie voor de toegang tot parkeervoorzieningen. Om gebruik te kunnen maken van de geboden parkeervoorzieningen worden kentekens en het in- en uitrijden geregistreerd.

Cookies

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van (een) permanente cookie(s) wordt de bezoeker van de website herkend bij een volgend bezoek aan de website. De website kan daardoor speciaal op voorkeuren van de bezoeker worden ingesteld. Ook wanneer toestemming wordt gegeven voor het plaatsen van cookies wordt dit door middel van een cookie onthouden. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door de bezoeker via de instellingen van de browser.
Gebruik van sessiecookies
Sessiecookies zien welke onderdelen van de website tijdens een bezoek worden bekeken. Die gegevens geven informatie over het surfgedrag. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser worden gesloten.

Google

Via de website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de Analytics- en Maps-diensten. Jebber gebruikt deze diensten om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om locaties op een landkaart weer te geven. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees de privacyverklaring van Google om te lezen hoe Google met (persoons)gegevens omgaat.

Sociale media

Door het gebruik van buttons van sociale media worden door middel van codes cookies geplaatst door (Facebook, Twitter e.d.). Lees de privacyverklaringen van de desbetreffende bedrijven om te lezen hoe zij met (persoons)gegevens omgaan.

Websites van derden

Het kan voorkomen dat Jebber verwijst naar websites van derden. Jebber is niet verantwoordelijk voor websites van derden.

Beeldmateriaal

Ben je herkenbaar in beeld gebracht door Jebber (op website, huurdersportaal of andere uitingen) en stel je daar geen prijs (meer) op, neem dan contact op via info(at)www.jebber.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Jebber behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Disclaimer

Jebber besteedt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorg bij het samenstellen en verwerken van alle informatie (tekst, foto’s e.d.) op de website. Desondanks bestaat de kans dat informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website is daarom louter informatief, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Jebber behoudt zich het recht voor de informatie op de website (inclusief deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Utrecht, mei 2018 en voor het laatst aangepast op 2 november 2020